facebook icon

ASC

5 puncte de credit

OBIECTIVELE DISCIPLINEI
- pentru curs:
Sunt prezentate metode de analiză în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă a sistemelor analogice liniare şi invariante în timp. Sunt date metodele de analiză în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă a sistemelor în timp discret liniare şi invariante în timp. Se face analiza matricială a diporţilor. Se analizează modele ideale de diporţi. Se prezintă interconectarea diporţilor. Se studiază parmetrii imagine şi parametrii de lucru ai diporţilor. Se prezintă realizabilitatea şi sinteza uniporţilor şi diporţilor pasivi, precum şi relaţiile algebrice între părţile unei funcţii de sistem. Sunt studiate metodele de aproximare a funcţiilor de transfer de tip maxim plat, de tip Butterworth, de tip Bessel şi de tip Cebîşev. Se prezintă proiectarea filtrelor LC pe baza parametrilor de lucru. Se studiază grafurile de fluenţă a semnalelor cu aplicaţii în studiul circuitelor şi sistemelor. Se face analiza filtrelor active, prezentându-se tipurile de funcţii de transfer pentru secţiunile de filtre de ordinul doi, funcţiile de senzitivitate şi realizări de filtre active cu amplificatoare operaţionale, rezistenţe şi condensatoare.
- pentru aplicaţii:
În cadrul activităţii de seminar sunt studiate aplicaţii legate direct de noţiunile predate la curs. La seminar se urmăreşte rezolvarea unor probleme referitoare la analiza şi sinteza circuitelor electrice, iar soluţionarea acestora presupune cunoaşterea metodologiilor generale de analiză, proiectare şi sinteză pentru circuitele electrice. Se doreşte abordarea şi mai ales rezolvarea individuală, independentă a problemelor propuse, care presupune abilitatea de a aplica noţiunile fundamentale referitoare la conceptele de circuit şi sistem, în vederea desfăşurării unei activităţi continue şi sistematice de însuşire a teoriei prin aplicarea acesteia.

COMPETENŢE SPECIFICE
Se urmăreşte însuşirea de către studenţi a metodelor inginereşti de analiză şi sinteză a circuitelor. Se dau metodele specifice analizei diporţilor şi principalele concepte legate de caracterizarea acestora. Se prezintă cunoştinţele fundamentale de realizabilitate fizică şi aplicarea acestora în sinteza circuitelor electrice. Se urmăreşte însuşirea de către studenţi a principalelor metode de aproximare cu aplicaţii la filtre şi corectoare. Se prezintă câteva metode de proiectare a atenuatoarelor, a filtrelor electrice, a corectoarelor.